Podmínky soutěže

Mistrovství republiky belgických ovčáků CMC 2014

 

Podmínky účasti a veterinární podmínky:

 

* Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IPO.

 

* Podmínkou účasti je složená zkouška BH a minimálně IPO2.

 

* Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).

 

* Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.

 

* V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.

 

* Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!

 

* Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.

 

Hodnocení závodu a udělované tituly:

Vítěz závodu obdrží titul Mistr republiky belgických ovčáků, pokud je vítězem dvojice z České republiky, pokud tomu tak není, obdrží titul nejlepší soutěžící dvojice z České republiky. Dále bude udělen titul CACT nejlepšímu jedinci každé variety, který obdrží celkové hodnocení alespoň velmi dobře (270b.) , druhý nejlepší jedinec variety obdrží při celkovém hodnocení minimálně velmi dobře titul res. CACT.

 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dané dvojice lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné pak lepší výsledek v oddílu B. Při stejném výsledku ve všech oddílech bude vyhlášeno dělené pořadí na daném místě.

 

Protesty:

Protest proti hodnocení rozhodčího není možný. Protest musí být podán písemně řediteli závodu a musí být podán nejpozději do 4 hodin od uplynutí skutečnosti, proti které je protest podáván. Při podání protestu se skládá jistina ve výši 1 000,- Kč, která při jeho neuznání propadá.

 

Ostatní ustanovení:

* Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.

 

* Závodník po celou dobu závodu zodpovídá za škody způsobené jeho psem.

 

* Závodníci jsou povinni se zúčastnit závěrečného nástupu se psy, s nimiž se zúčastnili závodu.

 

 

* Háravé feny se musí až do doby pro trénink háravých fen zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.